สำนักบริหารทรัพย์สิน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในสำนักงานศาลยุติธรรม (ระยะที่
เอกสารแนบ