สำนักบริหารทรัพย์สิน


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สำนักบริหารทรัพย์สิน :::: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวง
 1. กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 2. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐
 3. กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
 5. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
 6. กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐
 7. กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐
หนังสือเวียน
 1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว. ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
 2. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๒๑/ว ๖๐(ป) ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ๑๐๘๗/๒๕๖๐)
 3. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.7/ว.68 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 320 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม
 5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 336 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ
 6. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 346 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง
 7. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 347 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง
 8. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 356 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 123 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 126 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 127 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 128 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 130 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 6. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 131 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 7. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 133 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 8. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 137 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้้งงาน
หนังสือเวียน
หนังสือเวียน
 1. ที่ ศย 021/ว 629 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 เรื่อง การประชุมเพื่อติดตามการถ่ายโอนข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินของกรมบัญชีกลาง (Asset.mdb) เข้าระบบโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินสำนักงานศาลยุติธรรมผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ
 2. ที่ ศย 021/ว 55 (ป) ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
 3. ที่ ศย 021/ว 60 (ป) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศบ้านพักและอาคารชุดพักอาศัย
 4. ที่ ศย 021/ว 694 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 5. ที่ ศย 021/ว 62 (ป) ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง เอกสารประกอบการเบิกจ่ายตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการพัสดุ พ.ศ. 2559
 6. ที่ ศย 021/ว 699 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
 7. ที่ ศย 021/ว 731 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การจัดสรรทดแทนเครื่องวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
 8. ที่ ศย 021/ว 735 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การจัดสรรทดแทนเครื่องวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (เพิ่มเติม)
 9. ที่ ศย 021/ว 739 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 10. ที่ ศย 021/ว 743 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 11. ที่ ศย 021/ว 768 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แจ้งราคาขั้นต่ำตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อทดแทนสำหรับผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และผู้พิพากษา รุ่น 59
 12. ที่ ศย 021/ว 771 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แจ้งกำหนดการเกี่ยวกับการจัดสรรเครื่องวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ทดแทนหรือได้รับใหม่รอบธันวาคม 2559
 13. ที่ ศย 021/ว 73 (ป) ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่กรณีทดแทนหรือได้รับใหม่ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
 14. ที่ ศย 021/ว 793 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เรื่อง แจ้งการกำหนดราคาขั้นต่ำวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
 15. ที่ ศย 021/ว 78 (ป) ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เรื่อง การกำหนดหมายเลขทะเบียนคุมทรัพย์สินและหมายเลขวัสดุคงทนถาวรเพิ่มเติมและแก้ไข
 16. ที่ ศย 021/ว 810 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 17. ที่ ศย 021/ว 815 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอสำรวจจำนวนห้องพิจารณาคดีเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรพระบรมฉายาลักษณ์
 18. ที่ ศย 021/ว 827 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 19. ที่ ศย 021/ว 40 ลงวันที่ 19 มกราคม 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 20. ที่ ศย 021/ว 55 ลงวันที่ 25 มกราคม 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 21. ที่ ศย 021/ว 64 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 เรื่อง คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา
 22. ที่ ศย 021/ว 65 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 23. ที่ ศย 021/ว 11 (ป) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การมอบอำนาจในการบริหารงานการพัสดุเกี่ยวกับการดำเนินการซื้อหรือจ้าง
 24. ที่ ศย 021/ว 104 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 25. ที่ ศย 021/ว 130 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขอให้แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบหมายให้เพื่อช่วยราชการ
 26. ที่ ศย 021/ว 131 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 27. ที่ ศย 021/ว 132 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 28. ที่ ศย 021/ว 171 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 29. ที่ ศย 021/ว 197 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 30. ที่ ศย 021/ว 199 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 31. ที่ ศย 021/ว 18 (ป) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงราคามาตรฐานรถราชการ
 32. ที่ ศย 021/ว 209 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 33. ที่ ศย 021/ว 210 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 34. ที่ ศย 021/ว 239 ลงวันที่ 11 เมษายน 2560 เรื่อง สำรวจพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 35. ที่ ศย 021/ว 253 ลงวันที่ 18 เมษายน 2560 เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 36. ที่ ศย 021/ว 256 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 37. ที่ ศย 021/ว 26 (ป) ลงวันที่ 24 เมษายน 2560 เรื่อง การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ
 38. ที่ ศย 021/ว 288 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 39. ที่ ศย 021/ว 307 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 40. ที่ ศย 021/ว 372 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 41. ที่ ศย 021/ว 39 (ป) ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เรื่อง การกำหนดหมายเลขทะเบียนคุมทรัพย์สินเพิ่มเติม
 42. ที่ ศย 021/ว 43 (ป) ลงวันที่ เรื่อง ขั้นตอนการส่งเอกสารงานการตรวจการจ้างงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับศาลที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายผู้รับจ้าง ที่ปรึกษาควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
 43. ที่ ศย 021/ว 43 (ป) ลงวันที่ เรื่อง ขั้นตอนการส่งเอกสารงานการตรวจการจ้างงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับศาลที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายผู้รับจ้าง ที่ปรึกษาควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
 44. ที่ ศย 021/ว 375 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 45. ที่ ศย 021/ว 405 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
 46. ที่ ศย 021/ว 430 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 47. ที่ ศย 021/ว 444 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 48. ที่ ศย 021/ว 447 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลใชับังคับ
 49. ที่ ศย 021/ว 448 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 50. ที่ ศย 021/ว 458 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 51. ที่ ศย 021/ว 561 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference)
 52. ที่ ศย 021/ว 599 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 53. ที่ ศย 002/ว 604 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 54. ที่ ศย 021/ว 68 (ป) ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
 55. ที่ ศย 021/ว 598 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง การจัดสรรครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการควบคุมพัสดุ จำนวน 2 รายการ
แจ้งผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
 1. สรุปโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 1-2)
 2. ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
 3. ประการเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
 4. สรุปโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 2)
 5. สรุปโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2560)
 6. สรุปโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2560)
 7. สรุปโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2560)
 8. สรุปโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2560)
 9. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 60 ระบบ
 10. ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย เครื่องตรวจอาวุธแบบเดินผ่าน (ประตู) จำนวน 102 ชุด
 11. ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน สำหรับผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่น 68 จำนวน 144 เครื่อง
 12. ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 2 รายการ
 13. สรุปโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกันยายน 2560)
 14. ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจใต้ท้องรถยนต์ (กล้องวงจรปิด) ศาลจังหวัดปัตตานี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 15. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงราชบุรี (e-bidding)
 16. ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
 17. ประกาศผลการประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 18. สรุปโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกันยายน 2560)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงาน Microsoft Office
 2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศาลและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 3. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการจัดจ้างติดตั้งไฟประดับอาคารและงาน Protection บริเวณอาคารศาลยุติธรรมเดิม
 4. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการงานปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดระยองหลังเดิมเป็นที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริต ภาค 2 ฯ
 5. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการค่าเช่าพื้นที่ชั้น 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นที่ทำการศาลแขวงดอนเมือง
 6. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา จำนวน 1 งาน
 7. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (ธนบุรี) จำนวน 100 หน่วย
สัญญา
หลักเกณฑ์ แนวทาง
ราคากลาง
ราคากลาง
 1. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ
 2. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ
 3. โครงการพัฒนาระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
 4. โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน
 5. โครงการจัดจ้างทำพระบรมฉายาลักาณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 6. โครงการเช่าและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องสำหรับตรวสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว (Electronic monitoring) ๒๓ ศาล ๑ ศูนย์
 7. โครงการจ้างผลิตไดอารี่ความรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว และการบังคับคดีผู้ประกัน
 8. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ
 9. โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจอาวุธ แบบเดินผ่าน (ประตู) จำนวน ๑๐๒ ชุด
 10. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
 11. โครงการจัดจ้างเหมาบริการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 12. โครงการสมุดนัดความผู้พิพากษา
 13. โครงการจัดซื้อต้นดาวเรือง 4,000 ต้น
 14. โครงการจ้างทำสมุดคำตอบในการสอบผู้่ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2560 (สนามใหญ่)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด