สำนักบริหารทรัพย์สิน


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สำนักบริหารทรัพย์สิน :::: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

หนังสือเวียน
หนังสือเวียน
 1. ที่ ศย 021/ว 629 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 เรื่อง การประชุมเพื่อติดตามการถ่ายโอนข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินของกรมบัญชีกลาง (Asset.mdb) เข้าระบบโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินสำนักงานศาลยุติธรรมผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ
 2. ที่ ศย 021/ว 55 (ป) ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
 3. ที่ ศย 021/ว 60 (ป) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศบ้านพักและอาคารชุดพักอาศัย
 4. ที่ ศย 021/ว 694 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 5. ที่ ศย 021/ว 62 (ป) ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง เอกสารประกอบการเบิกจ่ายตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการพัสดุ พ.ศ. 2559
 6. ที่ ศย 021/ว 699 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
 7. ที่ ศย 021/ว 731 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การจัดสรรทดแทนเครื่องวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
 8. ที่ ศย 021/ว 735 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การจัดสรรทดแทนเครื่องวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (เพิ่มเติม)
 9. ที่ ศย 021/ว 739 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 10. ที่ ศย 021/ว 743 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 11. ที่ ศย 021/ว 768 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แจ้งราคาขั้นต่ำตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อทดแทนสำหรับผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และผู้พิพากษา รุ่น 59
 12. ที่ ศย 021/ว 771 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แจ้งกำหนดการเกี่ยวกับการจัดสรรเครื่องวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ทดแทนหรือได้รับใหม่รอบธันวาคม 2559
 13. ที่ ศย 021/ว 73 (ป) ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่กรณีทดแทนหรือได้รับใหม่ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
 14. ที่ ศย 021/ว 793 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เรื่อง แจ้งการกำหนดราคาขั้นต่ำวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
 15. ที่ ศย 021/ว 78 (ป) ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เรื่อง การกำหนดหมายเลขทะเบียนคุมทรัพย์สินและหมายเลขวัสดุคงทนถาวรเพิ่มเติมและแก้ไข
 16. ที่ ศย 021/ว 810 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 17. ที่ ศย 021/ว 815 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอสำรวจจำนวนห้องพิจารณาคดีเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรพระบรมฉายาลักษณ์
 18. ที่ ศย 021/ว 827 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 19. ที่ ศย 021/ว 40 ลงวันที่ 19 มกราคม 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 20. ที่ ศย 021/ว 55 ลงวันที่ 25 มกราคม 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 21. ที่ ศย 021/ว 64 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 เรื่อง คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา
 22. ที่ ศย 021/ว 65 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 23. ที่ ศย 021/ว 11 (ป) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การมอบอำนาจในการบริหารงานการพัสดุเกี่ยวกับการดำเนินการซื้อหรือจ้าง
 24. ที่ ศย 021/ว 104 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 25. ที่ ศย 021/ว 130 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขอให้แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบหมายให้เพื่อช่วยราชการ
 26. ที่ ศย 021/ว 131 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 27. ที่ ศย 021/ว 132 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 28. ที่ ศย 021/ว 171 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 29. ที่ ศย 021/ว 197 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 30. ที่ ศย 021/ว 199 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 31. ที่ ศย 021/ว 18 (ป) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงราคามาตรฐานรถราชการ
 32. ที่ ศย 021/ว 209 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 33. ที่ ศย 021/ว 210 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 34. ที่ ศย 021/ว 239 ลงวันที่ 11 เมษายน 2560 เรื่อง สำรวจพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 35. ที่ ศย 021/ว 253 ลงวันที่ 18 เมษายน 2560 เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 36. ที่ ศย 021/ว 256 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 37. ที่ ศย 021/ว 26 (ป) ลงวันที่ 24 เมษายน 2560 เรื่อง การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ
 38. ที่ ศย 021/ว 288 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 39. ที่ ศย 021/ว 307 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 40. ที่ ศย 021/ว 372 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 41. ที่ ศย 021/ว 39 (ป) ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เรื่อง การกำหนดหมายเลขทะเบียนคุมทรัพย์สินเพิ่มเติม
 42. ที่ ศย 021/ว 43 (ป) ลงวันที่ เรื่อง ขั้นตอนการส่งเอกสารงานการตรวจการจ้างงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับศาลที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายผู้รับจ้าง ที่ปรึกษาควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
 43. ที่ ศย 021/ว 43 (ป) ลงวันที่ เรื่อง ขั้นตอนการส่งเอกสารงานการตรวจการจ้างงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับศาลที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายผู้รับจ้าง ที่ปรึกษาควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
 44. ที่ ศย 021/ว 375 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 45. ที่ ศย 021/ว 405 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
 46. ที่ ศย 021/ว 430 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 47. ที่ ศย 021/ว 444 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 48. ที่ ศย 021/ว 447 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลใชับังคับ
 49. ที่ ศย 021/ว 448 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 50. ที่ ศย 021/ว 458 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ช่องทางร้องเรียน
สามารถส่งข้อมูลการร้องเรียนมาได้ที่อีเมล์ kppn@coj.go.th หรือ patsadu@coj.go.th
  แจ้งผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  1. เงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) ค่าใช้จ่ายลงทุน
  2. เงินค่าปรับผู้ประกันเพื่อเสริมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) ค่าใช้จ่ายลงทุน
  3. เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ
  4. เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค่าใช้จ่ายลงทุน
  5. เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค่าใช้จ่ายลงทุน
  6. เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และบ้านพัก)
  7. เงินประงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค่าใช้จ่ายลงทุน
  8. เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และบ้านพัก)
  9. เงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมระหว่างปี ค่าใช้จ่ายลงทุน (กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์)
  10. เงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค่าใช้จ่ายลงทุน
  11. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 2)
  12. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
  13. รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน แบบมีหนี้)
  14. รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน แบบไม่มีหนี้)
  15. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
  16. รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) (กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และบ้านพัก)
  17. เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค่าใช้จ่ายลงทุน
  สัญญา
  สัญญาเลขที่ 63/2560 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 60 ระบบ
  1. สัญญาเลขที่ 63/2560 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 60 ระบบ

  สัญญาเลขที่ 50/2560 สัญญาซื้อขายวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับรองรับการเปิดทำการศาลจำนวน 8 แห่ง
  1. สัญญาเลขที่ ๕๐/๒๕๖๐
  2. ภาคผนวก ๑ รายละเอียดคุณลักษณะและรายชื่อศาลที่ได้รับการจัดสรร
  3. ภาคผนวก ๒ ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ไฟล์ที่ ๑)
  4. ภาคผนวก ๒ ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ไฟล์ที่ ๒)
  5. ภาคผนวก ๓ แคตตาล็อกและเอกสารประกอบอื่นๆ (ไฟล์ที่ ๑)
  6. ภาคผนวก ๓ แคตตาล็อกและเอกสารประกอบอื่นๆ (ไฟล์ที่ ๒)
  7. ภาคผนวก ๓ แคตตาล็อกและเอกสารประกอบอื่นๆ (ไฟล์ที่ ๓)

  สัญญาเลขที่ 21/2560 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่หมดอายุการใช้งานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
  1. รายละเอียดสัญญา
  2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)
  3. แคตตาล็อก เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
  4. ภาคผนวก ๗ เอกสารอื่นๆ

  สัญญาเลขที่ 15/2560 สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศาลและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  1. รายละเอียดสัญญา

  สัญญาเลขที่ 97/2559 สัญญาจ้างพัฒนาระบบเครือข่ายภายในอาคารศาลยุติธรรม ระยะที่ ๑
  1. รายละเอียดสัญญาจ้างพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารศาลยุติธรรม ระยะที่ 1
  2. แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารศาลยุติธรรม ระยะที่ 1

  สัญญาเลขที่ 131/2559 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๔๙ ระบบ
  1. รายละเอียดสัญญา
  2. ภาคผนวก ๑
  3. ภาคผนวก ๒
  4. ภาคผนวก ๓ (ไฟล์ที่ ๑)
  5. ภาคผนวก ๓ (ไฟล์ที่ ๒)
  6. ภาคผนวก ๔

  สัญญาเลขที่ 75/2559 สัญญาซื้อขายเครื่องสแกนเนอร์สำหรับการจัดทำสำนวนอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 620 เครื่อง
  1. รายละเอียดสัญญา
  2. ผนวกแนบ

  สัญญาเลขที่ 50/2559 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโครงการจัดตั้งและเปิดทำการศาลชั้นต้นสำหรับศาลจังหวัดชุมพรและศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
  1. รายละเอียดสัญญา
  2. บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญา
  3. ผนวก 1 ศาลจังหวัดชุมแพ
  4. ผนวก 2 ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
  5. ผนวก 3 ใบเสนอราคา

  สัญญาเลขที่ 22/2559 สัญญาซื้อขายเครื่องระบบจอสัมผัส ขนาด 42 นิ้ว พร้อมชุดแขวน จำนวน 4 ชุด และเครื่องระบบจอสัมผัส ขนาด 42 นิ้ว พร้อมชุดขาตั้ง จำนวน 4 ชุด
  1. รายละเอียดสัญญา
  2. ผนวก 1 - 2
  3. ผนวก 3
  4. ผนวก 4

  สัญญาเลขที่ 77/2560 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 6 รายการ ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อทดแทนสำหรับศาล ระยะที่ 2
  1. สัญญาคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 6 รายการ (สัญญาเลขที่ 77/2560)
  2. ผนวก 1 แนบท้ายสัญญา 77-2560
  3. ผนวก 2 แนบท้ายสัญญา 77-2560
  4. ผนวก 3 แนบท้ายสัญญา 77-2560
  5. ผนวก 3 แนบท้ายสัญญา 77-2560 (ต่อ)
  6. ผนวก 4 แนบท้ายสัญญา 77-2560

  สัญญาเลขที่ 52/2560 สัญญาซื้อขายเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานบังคับคดีผู้ประกันในศาลชั้นต้น จำนวน 227 เครื่อง
  1. สัญญาซื้อขายเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 227 เครื่อง
  2. ผนวก 1-2 แนบท้ายสัญญา 52-2560
  3. ผนวก 3-5 แนบท้ายสัญญา 52-2560

  สัญญาเลขที่ 71/2560 สัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมระบบปฏิบัติการและเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2,725 ชุด และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน 2,725 เครื่อง
  1. รายละเอียดสัญญา
  2. ผนวก 1 แนบท้ายสัญญา 71-2560
  3. ผนวก 2 แนบท้ายสัญญา 71-2560
  4. ผนวก 3 แนบท้ายสัญญา 71-2560 (จำนวน 33 แผ่น)
  5. ผนวก 4 แนบท้ายสัญญา 71-2560

  สัญญาเลขที่ 49/2560 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference จำนวน 21 ระบบ และระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพที่ใช้เทคโนโลยีแบบ Web Conference จำนวน 8 ระบบ
  1. รายละเอียดสัญญา
  2. บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญา 49-2560
  3. ผนวก 1 แนบท้ายสัญญา 49-2560
  4. ผนวก 2 แนบท้ายสัญญา 49-2560
  5. ผนวก 3-1 แนบท้ายสัญญา 49-2560
  6. ผนวก 3-2 แนบท้ายสัญญา 49-2560
  7. ผนวก 4 แนบท้ายสัญญา 49-2560

  สัญญาเลขที่ 25/2560 สัญญาจ้างพัฒนาระบบและติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลศาลยุติธรรม จำนวน 1 ระบบ ตามโครงการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม ระยะที่ 1
  1. รายละเอียดสัญญา
  2. ผนวก 1 แนบท้ายสัญญา 25-2560
  3. ผนวก 2 แนบท้ายสัญญา 25-2560
  4. ผนวก 3-1 แนบท้ายสัญญา 25-2560
  5. ผนวก 3-2 แนบท้ายสัญญา 25-2560
  6. ผนวก 3-3 แนบท้ายสัญญา 25-2560
  7. ผนวก 4 แนบท้ายสัญญา 25-2560
  8. ผนวก 5 แนบท้ายสัญญา 25-2560

  หลักเกณฑ์ แนวทาง
  ราคากลาง
  ราคากลาง
  1. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ
  2. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ
  3. โครงการพัฒนาระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
  4. โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน
  5. โครงการจัดจ้างทำพระบรมฉายาลักาณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  6. โครงการเช่าและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องสำหรับตรวสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว (Electronic monitoring) ๒๓ ศาล ๑ ศูนย์
  7. โครงการจ้างผลิตไดอารี่ความรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว และการบังคับคดีผู้ประกัน
  8. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ
  9. โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจอาวุธ แบบเดินผ่าน (ประตู) จำนวน ๑๐๒ ชุด
  10. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
  11. โครงการจัดจ้างเหมาบริการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  12. โครงการสมุดนัดความผู้พิพากษา

  ลิงค์หน่วยงาน

  หน่วยงานส่วนกลาง
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
  ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ