สำนักบริหารทรัพย์สิน


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
กฎหมาย/ระเบียบ/และหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง
กฎกระทรวง
 1. กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 2. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐
 3. กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
 5. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
 6. กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐
 7. กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
 8. กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐
 9. กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561
หนังสือเวียน
 1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว. ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
 2. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๒๑/ว ๖๐(ป) ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ๑๐๘๗/๒๕๖๐)
 3. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.7/ว.68 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 320 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม
 5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 336 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ
 6. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 346 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง
 7. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 347 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง
 8. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 356 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
 9. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 360 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
 10. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 021/ว 86 (ป) ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
 11. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
 12. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 398 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
 13. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กนบ) 0405.2/ว 410 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) และวิธีสอบราคา
 14. สำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 021/ว 96 (ป) ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เรื่อง แนวทางในการกำหนดจำนวนกรรมการที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เกี่ยวกับพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 15. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 418 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 16. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
 17. แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลาง
 18. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
 19. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 20. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
 21. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
 22. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433/ว 430 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้
 23. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 452 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 128
 24. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 453 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว
 25. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
 26. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433/ว 37 ลงวันที่ 22 มกราคม 2561 เรื่อง การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ
 27. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง ข้อสรุปสาระสำคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทย ในกรณีต้องทำสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ
 28. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 29. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 30. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว 91 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การกำหนดระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
 31. แก้คำผิด ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
 32. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
 33. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 111 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
 34. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 35. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
 36. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 122 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ
 37. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 123 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ)
 38. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กอร) 0405.2/ว 124 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ
 39. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 496 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน
 40. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 5 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
 41. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 155 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา
 42. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 125 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 43. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว 132 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
 44. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
 45. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
 46. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 185 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เรื่อง ขอแจ้งอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ (อธ 2) ตามภาคผนวก 2 เพิ่มเติม
 47. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433/ว 191 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 เรื่อง จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสิทธิการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 48. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
 49. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง (ฉบับที่ 2)
 50. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 208 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา
 51. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 217 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79
 52. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 220 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การตีความนิยามว่าผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4
 53. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
 54. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)
 55. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมายงานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 56. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/022120 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ข้อหารือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์กรณีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
 57. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 258 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย
 58. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 260 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค
 59. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.2/ว 49 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้้งงาน
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 123 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 126 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 127 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 128 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 130 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 6. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 131 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 7. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 133 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 8. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 137 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้้งงาน
 9. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 021/ว 681 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 10. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 021/ว 682 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 11. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 174 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 12. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 180 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 13. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 185 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 14. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 9 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 15. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 12 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 16. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 38 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้่งงาน
 17. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 40 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 18. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 29 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 19. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 32 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 20. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 208 ลงวันที่ 02 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา
 21. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 42 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 22. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 44 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 23. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 49 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้่งงาน
 24. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ 021/ว 586 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 125 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 129 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 132 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 134 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 136 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้้งงาน
 6. หน้งสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 168 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 7. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ 021/ว 587 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคา
 1. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นกระเบื้องทางเดินชั้น 2 - 4 อาคารที่พักข้าราชการศาลยุติธรรม (ตลิ่งชัน) (e-bidding)
 2. ร่างประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถตลิ่งชัน ด้วยวฺิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 3. -ร่าง-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (ธนบุรี) จำนวน 100 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 4. ประกาศการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลในการสนับสนุนการปฏิบัติงานออกแบบและก่อสร้าง จำนวน 10 อัตรา
 5. -ร่าง-ประกวดราคาซื้อระบบโปรแกรมสารบรรณอิเล้กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (โครงการจัดหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ระยะที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 6. ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพืหนังสือของศาลยุุติธรรม COJ NEWS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 7. ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์วารสารศาลยุติธรรม Advanced ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 8. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 73 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 9. ประกาศการจัดซื้อวัสดุสำนักงานแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 10. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถตลิ่งชัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 11. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (ธนบุรี) จำนวน 100 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 12. ประกาศประกวดราคาซื้อระบบโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (โครงการจัดหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ระยะที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 13. -ร่าง-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (นนทบุรี) จำนวน 24 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานแบบราคาไม่คงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 15. ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา
 16. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (นนทบุรี) จำนวน 24 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 17. -ร่าง-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (ธนบุรี) จำนวน 100 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 18. -ร่าง-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 19. -ร่าง-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 20. -ร่าง-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
 21. -ร่าง-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
 22. -ร่าง-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 23. -ร่าง- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 24. -ร่าง- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถตลิ่งชัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 25. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 26. -ร่าง-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 27. -ร่าง-ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลจังหวัดแม่สะเรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 28. -ร่าง-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงราชบุรี ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (e-bidding)
 29. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 30. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 31. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 32. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 33. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถตลิ่งชัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 34. -ร่าง- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 35. -ร่าง- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาหลังเดิมเป็นที่ทำการศาลแรงงานภาค 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 36. -ร่าง- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 144 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 37. -ร่าง- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 38. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงราชบุรี ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 39. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลจังหวัดแม่สะเรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 40. ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริหารจัดการอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (แจ้งวัฒนะ) และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (นนทบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 41. -ร่าง- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลจังหวัดฝาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 42. -ร่าง- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปากช่อง ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 43. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๔๔ หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 44. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาหลังเดิมเป็นที่ทำการศาลแรงงานภาค ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 45. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 46. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 47. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลจังหวัดฝาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 48. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปากช่อง ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 49. (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงสงขลา ขนาด ๑๐ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 50. ร่างประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ขนาด 16 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หนังสือเวียนของสำนักงานศาลยุติธรรม
หนังสือเวียนปี 2560
 1. ที่ ศย 021/ว 629 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 เรื่อง การประชุมเพื่อติดตามการถ่ายโอนข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินของกรมบัญชีกลาง (Asset.mdb) เข้าระบบโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินสำนักงานศาลยุติธรรมผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ
 2. ที่ ศย 021/ว 55 (ป) ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
 3. ที่ ศย 021/ว 60 (ป) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศบ้านพักและอาคารชุดพักอาศัย
 4. ที่ ศย 021/ว 694 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 5. ที่ ศย 021/ว 62 (ป) ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง เอกสารประกอบการเบิกจ่ายตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการพัสดุ พ.ศ. 2559
 6. ที่ ศย 021/ว 699 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
 7. ที่ ศย 021/ว 731 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การจัดสรรทดแทนเครื่องวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
 8. ที่ ศย 021/ว 735 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การจัดสรรทดแทนเครื่องวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (เพิ่มเติม)
 9. ที่ ศย 021/ว 739 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 10. ที่ ศย 021/ว 743 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 11. ที่ ศย 021/ว 768 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แจ้งราคาขั้นต่ำตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อทดแทนสำหรับผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และผู้พิพากษา รุ่น 59
 12. ที่ ศย 021/ว 771 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แจ้งกำหนดการเกี่ยวกับการจัดสรรเครื่องวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ทดแทนหรือได้รับใหม่รอบธันวาคม 2559
 13. ที่ ศย 021/ว 73 (ป) ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่กรณีทดแทนหรือได้รับใหม่ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
 14. ที่ ศย 021/ว 793 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เรื่อง แจ้งการกำหนดราคาขั้นต่ำวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
 15. ที่ ศย 021/ว 78 (ป) ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เรื่อง การกำหนดหมายเลขทะเบียนคุมทรัพย์สินและหมายเลขวัสดุคงทนถาวรเพิ่มเติมและแก้ไข
 16. ที่ ศย 021/ว 810 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 17. ที่ ศย 021/ว 815 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอสำรวจจำนวนห้องพิจารณาคดีเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรพระบรมฉายาลักษณ์
 18. ที่ ศย 021/ว 827 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 19. ที่ ศย 021/ว 40 ลงวันที่ 19 มกราคม 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 20. ที่ ศย 021/ว 55 ลงวันที่ 25 มกราคม 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 21. ที่ ศย 021/ว 64 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 เรื่อง คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา
 22. ที่ ศย 021/ว 65 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 23. ที่ ศย 021/ว 11 (ป) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การมอบอำนาจในการบริหารงานการพัสดุเกี่ยวกับการดำเนินการซื้อหรือจ้าง
 24. ที่ ศย 021/ว 104 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 25. ที่ ศย 021/ว 130 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขอให้แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบหมายให้เพื่อช่วยราชการ
 26. ที่ ศย 021/ว 131 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 27. ที่ ศย 021/ว 132 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 28. ที่ ศย 021/ว 171 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 29. ที่ ศย 021/ว 197 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 30. ที่ ศย 021/ว 199 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 31. ที่ ศย 021/ว 18 (ป) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงราคามาตรฐานรถราชการ
 32. ที่ ศย 021/ว 209 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 33. ที่ ศย 021/ว 210 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 34. ที่ ศย 021/ว 239 ลงวันที่ 11 เมษายน 2560 เรื่อง สำรวจพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 35. ที่ ศย 021/ว 253 ลงวันที่ 18 เมษายน 2560 เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 36. ที่ ศย 021/ว 256 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 37. ที่ ศย 021/ว 26 (ป) ลงวันที่ 24 เมษายน 2560 เรื่อง การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ
 38. ที่ ศย 021/ว 288 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 39. ที่ ศย 021/ว 307 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 40. ที่ ศย 021/ว 372 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 41. ที่ ศย 021/ว 39 (ป) ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เรื่อง การกำหนดหมายเลขทะเบียนคุมทรัพย์สินเพิ่มเติม
 42. ที่ ศย 021/ว 43 (ป) ลงวันที่ เรื่อง ขั้นตอนการส่งเอกสารงานการตรวจการจ้างงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับศาลที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายผู้รับจ้าง ที่ปรึกษาควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
 43. ที่ ศย 021/ว 43 (ป) ลงวันที่ เรื่อง ขั้นตอนการส่งเอกสารงานการตรวจการจ้างงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับศาลที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายผู้รับจ้าง ที่ปรึกษาควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
 44. ที่ ศย 021/ว 375 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 45. ที่ ศย 021/ว 405 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
 46. ที่ ศย 021/ว 430 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 47. ที่ ศย 021/ว 444 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 48. ที่ ศย 021/ว 447 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลใชับังคับ
 49. ที่ ศย 021/ว 448 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 50. ที่ ศย 021/ว 458 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 51. ที่ ศย 021/ว 561 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference)
 52. ที่ ศย 021/ว 599 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 53. ที่ ศย 002/ว 604 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 54. ที่ ศย 021/ว 68 (ป) ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
 55. ที่ ศย 021/ว 598 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง การจัดสรรครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการควบคุมพัสดุ จำนวน 2 รายการ
 56. ที่ ศย 021/ว 86 (ป) ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
 57. ที่ ศย 021/ว 96 (ป) ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เรื่อง แนวทางในการกำหนดจำนวนกรรมการที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 58. ที่ ศย 021/ว 740 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การจัดสรรเครื่องสแกนเนอร์
 59. ที่ ศย 021/ว 101 (ป) ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การกำหนดราคาขายขั้นต่ำเครื่องวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
 60. ที่ ศย 021/ว 105 (ป) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การมอบอำนาจในการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ และการพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
 61. ที่ ศย 021(ส)/ว 883 ลว 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอสำรวจข้อมูลรถเข็นชนิดนั่ง (วีลแชร์)
 62. ที่ ศย 021()/212 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 เรื่อง แผนการบริหารทรัพย์สินสำนักงานศาลยุติธรรม
หนังสือเวียนปี 2561 แถวที่ : 2
 1. ที่ ศย 021/ว 301 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง จัดสรรเสื้อครุยข้าราชการตุลาการทดแทนของเดิม
 2. ที่ ศย 021/ว 69 (ป) ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุ
 3. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม "การเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" ผ่านระบบถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming)
 4. ที่ ศย 021/ว 73 (ป) ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งมอบเครื่องวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่และซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการเกี่ยวกับย้ายเครือข่าย
 5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/022120 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ข้อหารือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์กรณีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
 6. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 021/ว 410 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง กระทรวงการคลังแจ้งเวียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 7. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 021/ว 411 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง กระทรวงการคลังแจ้งเวียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 8. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 021/ว 484 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เรื่อง กระทรวงการคลังแจ้งเวียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 9. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 021/ว 88 (ป) ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การกำหนดหมายเลขทะเบียนคุมทรัพย์สินเพิ่มเติม
 10. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 021/ว 541 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เรื่อง โปรแกรมรายงานผลการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์และการพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
 11. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 021/ว 573 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง กระทรวงการคลังแจ้งเวียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 12. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 021/ว 586 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 13. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 021/ว 587 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 14. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 021/ว 108 (ป) ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
 15. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 021/ว 111 (ป) ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 เรื่อง การกำหนดหมายเลขทะเบียนคุมทรัพย์สินเพิ่มเติม
 16. หน้งสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 021/ว 647 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมการขออนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทันที มีผลย้อนหลัง
 17. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 021/ว 648 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมการเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง
 18. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 021/ว 657 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม
 19. สำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 021/ว 658 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีผู้ประกอบการแปรสภาพเป็นนิติบุคคลรายใหม่
 20. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 021/ว 120 (ป) ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกัน
 21. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 021/ว 125 (ป) ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการแปรสภาพหรือทำลายพัสดุ
 22. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 021/ว 724 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 23. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 021/ว 725 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 เรื่อง แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
 24. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 021/ว 726 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
 25. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 021/ว 793 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล
 26. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 021/ว 794 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรมการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 27. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 021/ว 795 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีมาตร 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 28. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 021/ว 923 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แจ้งการเข้าพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นสำนักงานอัจฉริยะด้านพลังงาน
แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (สำนักงานศาลยุติธรรม)
แจ้งผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
 1. สรุปโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 1-2)
 2. ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
 3. ประการเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
 4. สรุปโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 2)
 5. สรุปโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2560)
 6. สรุปโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2560)
 7. สรุปโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2560)
 8. สรุปโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2560)
 9. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 60 ระบบ
 10. ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย เครื่องตรวจอาวุธแบบเดินผ่าน (ประตู) จำนวน 102 ชุด
 11. ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน สำหรับผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่น 68 จำนวน 144 เครื่อง
 12. ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 2 รายการ
 13. สรุปโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกันยายน 2560)
 14. ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจใต้ท้องรถยนต์ (กล้องวงจรปิด) ศาลจังหวัดปัตตานี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 15. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงราชบุรี (e-bidding)
 16. ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
 17. ประกาศผลการประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 18. สรุปโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกันยายน 2560)
 19. ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 56 ชุด
 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟประดับอาคารและงาน Protection บริเวณอาคารศาลยุติธรรมเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 21. ยกเลิกประกาศจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 6 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการในการให้เข้าใช้ฐานข้อมูลด้านวิชาการกฎหมายระดับสากล Full Lexis Database
 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศาลและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดหาวงจรเช่าเชื่อมโยง (MPLS) จำนวน 1 ระบบ
 25. ยกเลิกประกาศจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
 26. ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
 27. ยกเลิกประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ศาลยุุติธรรม จำนวน 1 ระบบ
 28. ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดจ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน
 29. ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดจ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานออกแบบและก่อสร้าง
 30. ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย เครื่องตรวจอาวุธแบบเดินผ่าน (ประตู) จำนวน 166 ชุด
 31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการใช้สถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2560 (สนามใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 32. ยกเลิกประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาระบบบันทึกคำพยานด้วยภาพและเสียงในห้องพิจารณาคดี ระยะที่ 1 และระยะที่ 2
 33. ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
 34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ศาล จำนวน 11 รายการ
 35. ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารทีทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวดัสุพรรณบุรี ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ส่วนที่เหลือ)
 36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นกระเบื้องทางเดิน ชั้น 2 - 4 อาคารที่พักข้าราชการศาลยุติธรรม (ตลิ่งชัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์วารสารศาลยุติธรรม Advanced ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบรับเงินในราชการศาลยุติธรรม (รจ.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างติดตั้งแผงปิดกั้นเครื่องปรับอากาศ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ โดยวิธีคัดเลือก
 40. ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถตลิ่งชัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 41. ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (ธนบุรี) จำนวน 100 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 42. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานแบบราคาไม่คงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 43. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก
 44. ยกเลิกประกาศการจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (แจ้งวัฒนะ) และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (นนทบุรี) โดยวิธีคัดเลือก
 45. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ดินพร้อมอาคารเพื่อเปิดเป็นที่ทำการศาลแขวงภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 46. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 73 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
 47. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 6 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคา
 48. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 6 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีคัดเลือก
 49. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระนอง (ครั้งที่ 2)
 50. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่ทำการศาลจังหวัดระนอง ขนาด 12 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 51. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารเป็นที่ทำการศาลแขวงภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก
 52. ยกเลิกประกาศการจ้างตัดเสื้อครุยข้าราชการตุลาการ จำนวน 500 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
 53. ประกาศผู้ชนะเการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ จำนวน 1 ระบบ (โครงการจัดหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2)
 54. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (ธนบุรี) จำนวน 100 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 55. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจัดจ้างบริหารจัดการงานสอบในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการในสำนักงานศาลยุติธรรมโดยวิธีคัดเลือก
 56. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 57. ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 13 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับรองรับการเปิดทำการศาลแขวงภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก
 58. ยกเลิกจ้างเหมาบริหารอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (แจ้งวัฒนะ) และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (ธนบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 59. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเสื้อครุยข้าราชการตุลาการ จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 60. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารคลังเอกสารกลาง
 61. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ เพื่อรองรับการเปิดทำการศาลแขวงภูเก็ต
แบบฟอร์ม
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 - 2560
 1. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)
 2. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ปรับแผน)
 3. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)
 4. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)
 5. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)
 6. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 7. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติมระหว่างปี)
 8. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 3)
 9. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 4)
 10. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 2)
 11. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)
 12. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาส 4)
 13. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 14. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 15. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 16. แบบปรับปรุงรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 17. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
 18. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินค่าธรรมเนียมศาล)
 19. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปรับแผน)
 20. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมระหว่างปี)
 21. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินค่าธรรมเนียมศาล)
 22. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
 23. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินค่าธรรมเนียมศาล)
 24. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
 25. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
 26. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
 27. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
 28. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 1)
 29. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
 30. แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
 31. แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 32. รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
 33. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
 34. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
 35. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
 36. รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปรับแผน)
 37. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 2)
 38. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมระหว่างปี)
 39. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
 40. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน แบบไม่มีหนี้)
 41. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน แบบมีหนี้)
 42. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
 43. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
 44. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
 45. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
 46. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
 47. รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปรับแผน)
 48. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 3)
 49. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
 50. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
 51. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 52. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 53. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
 54. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
 55. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
 56. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
 57. สรุปโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนกันยายน 2560
 58. สรุปโครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 2 รายการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนกันยายน 2560
 59. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินงบประมาณ)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 1. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
 2. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 3. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 4)
 4. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 4)
 5. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน)
 6. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมระหว่างปี)
 7. รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 8. รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายการเพิ่มเติมระหว่างปี)
 9. รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง)
 10. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 11. สำนักบริหารทรัพย์สิน รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)
 12. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1)
 13. รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 14. รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงแผนฯ กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน แบบไม่มีหนี้)
 15. สำนักบริหารทรัพย์สิน รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงแผนฯ)
 16. รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงแผนฯ กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน แบบไม่มีหนี้)
 17. รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงแผนฯ)
 18. รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงแผนฯ)
 19. รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงแผนฯ)
 20. รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงแผนฯ กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน แบบไม่มีหนี้)
 21. รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงแผนฯ กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน แบบไม่มีหนี้)
 22. รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงแผนฯ กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน แบบไม่มีหนี้)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงาน Microsoft Office
 2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศาลและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 3. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการจัดจ้างติดตั้งไฟประดับอาคารและงาน Protection บริเวณอาคารศาลยุติธรรมเดิม
 4. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการงานปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดระยองหลังเดิมเป็นที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริต ภาค 2 ฯ
 5. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการค่าเช่าพื้นที่ชั้น 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นที่ทำการศาลแขวงดอนเมือง
 6. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา จำนวน 1 งาน
 7. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (ธนบุรี) จำนวน 100 หน่วย
 8. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดซื้อระบบโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
 9. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ้างปรับปรุงพื้นกระเบื้องทางเดิน ชั้น 2 - 4 อาคารที่พักข้าราชการศาลยุติธรรม (ตลิ่งชัน)
 10. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยฯ (ธนบุรี) จำนวน 100 หน่วย
 11. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ้างก่อสร้างอาคารจอดรถตลิ่งชัน
 12. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างเหมาบริการบริหารจัดการงานสอบ ในการสอบคัดเลือกนิติกรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 13. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
 14. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานออกแบบและก่อสร้าง จำนวน 20 อัตรา
 15. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดจ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน จำนวน 6 อัตรา
 16. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ศาลแขวงสงขลา จำนวน 1 ระบบ
 17. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดหาระบบห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ
 18. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างพัฒนาระบบานและบูรณาการฐานข้อมูลการบังคับคดีผู้ประกัน 1 ระบบ
 19. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
 20. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลจังหวัดแม่สะเรียง
 21. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลจังหวัดฝาง
 22. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
 23. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงสงขลา
 24. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงสงขลา
 25. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 6
 26. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการก่อสร้างอาคารชดเชยและสิ่งปลูกสร้างประกอบ (ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร)
 27. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการควบคุมงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (นนทบุรี)
 28. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงลพบุรี
 29. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงลพบุรี
 30. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานปรับปรุงห้องทรงงานและห้ององครักษ์
 31. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม (พระโชนง) จำนวน 48 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
 32. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 48 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดภูเก็ต
 33. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ขนาด 36 หน่วย 3 หลัง พร้อมผังบริเวณ ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
 34. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลจังหวัดทองผาภูมิ
 35. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ ระยะที่ 2
 36. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการควบคุมงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (นนทบุรี)
 37. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานปรับปรุงศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาหลังเดิมเป็นที่ทำการศาลแรงงานภาค 3
 38. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลจังหวัดจันทบุรี
 39. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ควบคุมงานปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลจังหวัดชลบุรี
 40. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลจังหวัดชลบุรี
 41. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการควบคุมงานก่อสร้างอาคารศาลแขวงราชบุรี
 42. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานก่อสร้างอาคารศาลแขวงราชบุรี
 43. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่
 44. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างพิมพ์วารสารศาลยุติธรรม Advanced จำนวน 32,000 เล่ม
 45. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างพัฒนาระบบ Smart Phone
 46. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารศาลยุติธรรม
 47. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างพัฒนาระบบที่ใช้ดำเนินงานของศูนย์ข้อมูล
 48. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 3,485 เครื่อง
 49. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 800 ชุด
 50. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมอุปกรณืต่อพ่วง
 51. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
 52. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
 53. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4
 54. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4
 55. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชัยภูมิ
 56. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชัยภูมิ
 57. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ควบคุมงานก่อสร้างอาคารทีี่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5
 58. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5
 59. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปากช่อง
 60. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปากช่อง
 61. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการปรับปรุงห้องประชุม (สำนักบริหารทรัพย์สิน)
 62. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8
 63. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม
 64. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8
 65. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม
 66. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
 67. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างที่ปรึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์
 68. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
 69. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเช่าและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic monitoring)
 70. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 71. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
 72. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างเหมาบริการใช้สถานที่สอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2560
 73. เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนพร้อมแผ่นเกราะแข็ง จำนวน 150 ตัว
 74. เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อระบบโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง
 75. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างเหมาบริการจัดการอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (แจ้งวัฒนะ) และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (นนทบุรี)
 76. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถส่วนกลาง) รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 76 คัน
 77. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ศาล จำนวน 11 รายการ
 78. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบยกส่วน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 5 รายการ (18 เครื่อง) พร้อมติดตั้ง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม
 79. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานออกแบบและก่อสร้าง จำนวน 10 อัตรา
 80. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดซื้อวัสดุสำนักงานแบบคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 73 รายการ
 81. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดซื้อวัสดุสำนักงานแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 12 รายการ
 82. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดจ้างพิมพ์หนังสือพิมพ์ศาลยุติธรรม COJ NEWS
 83. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างตัดเสื้อครุยข้าราชการตุลาการ จำนวน 500 ชุด
 84. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบงานและบูรณาการฐานข้อมูลการบังคับคดีผู้ประกัน จำนวน 1 ระบบ ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน
 85. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก
 86. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
 87. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างพิมพ์ใบรับเงินในราชการศาลยุติธรรม (รจ.1) จำนวน 3,000 เล่ม
 88. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ศาลยุติธรรม จำนวน 1 ระบบ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ศาลยุติธรรม
 89. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เช่าที่ดินพร้อมอาคารเพื่อเปิดเป็นที่ทำการศาลแขวงภูเก็ต
 90. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดจ้างบริหารจัดการงานสอบในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานศาลยุติธรรม
 91. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ปรับปรุงอาคารเป็นที่ทำการศาลแขวงภูเก็ต
 92. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลด้านวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 13 ชุด
 93. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 2 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
 94. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเลย ขนาด 10 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 95. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเลย ขนาด 10 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 96. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 97. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 98. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
 99. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
 100. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปากช่อง ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 101. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปากช่อง ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 102. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชัยภูมิ ขนาด 12 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 103. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชัยภูมิ ขนาด 12 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 104. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ขนาด 16 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
 105. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ขนาด 16 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
 106. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 107. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 108. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 109. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 110. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 111. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 112. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ้างเหมาบริหารจัดการอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (แจ้งวัฒนะ) และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (นนทบุรี)
 113. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับรองรับการเปิดทำการศาลแขวงภูเก็ต จำนวน ๑๕ รายการ
 114. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซื้อตามโครงการจัดหาระบบบันทึกคำพยานด้วยภาพและเสียงในห้องพิจารณาคดี ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2
 115. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารศาลยุติธรรม โดยการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน 61 แห่ง (โครงการจัดหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารศาลยุติธรรม ระยะที่ 2)
 116. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561จ้างพัฒนาระบบงานและบูรณาการฐานข้อมูลการบังคับคดีผู้ประกัน จำนวน 1 ระบบ กิจกรรมจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบงานและบูรณาการฐานข้อมูลการบังคับคดีผู้ประกัน โครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน
 117. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ศาลยุติธรรม จำนวน 1 ระบบ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ศาลยุติธรรม
 118. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ต่อพวง จำนวน ๒ รายการ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
 119. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561จัดหาระบบห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ (Electronic Courtroom)
 120. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561จ้างตัดเสื้อครุยข้าราชการตุลาการ จำนวน 500 ชุด
 121. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ต่อพวง จำนวน ๒ รายการ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานเพื่อทดแทน
 122. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน
 123. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
 124. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑๓ รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ สำหรับรองรับการเปิดทำการศาลแขวงภูเก็ต
 125. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างบริษัททัวร์ในการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบินให้แก่คณะเดินทาง ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "กฎหมายเกี่ยวกับคดีเลือกตั้ง" ระหว่างวันที่ 3 - 19 มีนาคม 2561 ณ Duke University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 126. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ศาล จำนวน 14 รายการ
 127. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดซื้อรถแวนตรวจการขับเคลื่อน 4 ล้อ (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หุ้มเกราะกันกระสุน จำนวน 6 คัน
 128. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริหารจัดการอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (แจ้งวัฒนะ) และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (นนทบุรี)
 129. เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถส่วนกลาง) จำนวน 76 คัน
 130. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการจ้างพัฒนาระบบงานและบูรณาการฐานข้อมูลการบังคับคดีผู้ประกัน จำนวน 1 ระยย กิจกรรมจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบงานและบูรณาการฐานข้อมูลการบังคับคดีผู้ประกัน
 131. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ศาลยุติธรรม จำนวน 1 ระบบ
 132. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 2 รายการ
 133. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการจัดหาระบบห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ (Electronic Courtroom)
 134. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการปรับปรุงอาคารศาลยุติะรรม (ศาลฎีกาเดิม) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
 135. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย เครื่องตรวจอาวุธแบบเดินผ่าน (ประตู) จำนวน 178 ชุด
 136. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
 137. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อวัสดุสำนักงานแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 12 รายการ
 138. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อวัสดุสำนักงานแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 73 รายการ
 139. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างพิมพ์นิตยสารดุลพาห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 140. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างพิมพ์ใบรับเงินในราชการศาลยุติธรรม (รจ.1)
 141. เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงสงขลา ขนาด 10 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
 142. เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชัยภูมิ ขนาด ๑๒ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 143. เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงลพบุรี ขนาด ๘ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
 144. เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเลย ขนาด 10 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 145. เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน ๒ หน่วย พร้อมส่ิงก่อสร้างประกอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
 146. เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารชดเชยและส่ิ่งปลูกสร้างประกอบ (ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร)
สัญญา
กระดานถาม-ตอบ
คู่มือ หลักเกณฑ์แนวทาง
ราคากลาง
ราคากลาง
 1. ประกาศราคากลางโครงการจัดหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารศาลยุติธรรม ระยะที่ 2
 2. ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 2 รายการ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานเพื่อทดแทน
 3. ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ
 4. ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงสงขลา ขนาด ๑๐ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
 5. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ เพื่อรองรับการเปิดทำการศาลแขวงภูเก็ต
 6. ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ขนาด 16 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)